Farkındalık Çalışmaları

Kodla(Ma)nisa Projesinin önemini anlatmak ve bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla tüm il merkezi ve ilçelerdeki okullarda çeşitli farkındalık çalışmaları yapılmıştır.

[historysimple icon___icon=”0″ linewidth=”10″ linetype=”round” image___size=”” image___style=”” gradientone=”” gradienttwo=”” icon___color=”” icon___background=”” label___fontcolor=”” label___background=”” contentargs=”%5B%7B%22image_attachmentid%22%3A%229361%22%2C%22title%22%3A%22Okul%20Ekipleri%20Kuruldu%22%2C%22content%22%3A%22Tan%C4%B1t%C4%B1m%20fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20faaliyetlerinin%20d%C3%BCzenli%20ve%20etkili%20bir%20%C5%9Fekilde%20y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BClmesi%20i%C3%A7in%20%C3%B6ncelikle%20okul%20ekipleri%20kuruldu.%20Okul%20idarecilerinden%20biri%20ve%20okulun%20Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%20Dersine%20giren%20%C3%B6%C4%9Fretmenleri%20bu%20ekibin%20do%C4%9Fal%20%C3%BCyesi%20kabul%20edildi.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%229362%22%2C%22title%22%3A%22Okullar%C4%B1n%20web%20sitelerinde%20proje%20faaliyetlerine%20yer%20verildi%22%2C%22content%22%3A%22Manisa%20genelindeki%2C%20ortaokullar%C4%B1n%20Kurum%20%C4%B0nternet%20Sitelerinde%2C%20%5C%22Kodla(Ma)nisa%20Projesi%5C%22%20sayfas%C4%B1%20olu%C5%9Fturulmu%C5%9Ftur.%20Bu%20sayfalarda%20okul%20ve%20il%C3%A7e%20faaliyetlerine%20d%C3%BCzenli%20olarak%20yer%20verilmektedir.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%229354%22%2C%22title%22%3A%22Sosyal%20Medya%20faaliyetleri%22%2C%22content%22%3A%22Projemiz%20Sosyal%20medya%20hesaplar%C4%B1%20olu%C5%9Fturulmu%C5%9F%20s%C3%BCrekli%20ve%20etkili%20kullan%C4%B1lmas%C4%B1%20sa%C4%9Flanmaktad%C4%B1r.%20Ayr%C4%B1ca%20il%C3%A7elerimiz%20de%20kendi%20sosyal%20medya%20hesaplar%C4%B1n%C4%B1%20olu%C5%9Fturmu%C5%9F%20payla%C5%9F%C4%B1mlar%20yapmaktad%C4%B1r.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%229356%22%2C%22title%22%3A%22Veli%20proje%20tan%C4%B1t%C4%B1m%20toplant%C4%B1lar%C4%B1%20d%C3%BCzenlendi.%22%2C%22content%22%3A%22Okullarda%20veli%20ve%20%C3%B6%C4%9Frencilere%20sadece%20projenin%20anlat%C4%B1laca%C4%9F%C4%B1%20toplant%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1n%20d%C3%BCzenlenmi%C5%9F%20ve%20proje%20tan%C4%B1t%C4%B1m%20bro%C5%9F%C3%BCrleri%20da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%229419%22%2C%22title%22%3A%22S%C4%B1n%C4%B1flarda%20Kodla(Ma)nisa%20Proje%20panolar%C4%B1%20olu%C5%9Fturuldu.%22%2C%22content%22%3A%22S%C4%B1n%C4%B1flarda%20Kodla(Ma)nisa%20Proje%20panolar%C4%B1%20olu%C5%9Fturulmu%C5%9F%20yap%C4%B1lan%20etkinlikler%20buralarda%20payla%C5%9F%C4%B1lmaktad%C4%B1r.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%229421%22%2C%22title%22%3A%22BT%20S%C4%B1n%C4%B1f%20Kap%C4%B1lar%C4%B1%20Kapland%C4%B1.%22%2C%22content%22%3A%22S%C4%B1n%C4%B1f%20kap%C4%B1lar%C4%B1%20%C3%B6%C4%9Frenci%2C%20%C3%B6%C4%9Fretmen%20ve%20veli%20dikkatini%20%C3%A7ekmek%20i%C3%A7in%20kaplanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%229360%22%2C%22title%22%3A%22E-dergi%20olu%C5%9Fturma%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1na%20ba%C5%9Fland%C4%B1.%22%2C%22content%22%3A%22E-dergi%20ya%20da%20b%C3%BClten%20olu%C5%9Fturma%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1na%20ba%C5%9Flanm%C4%B1%C5%9F%20her%20ay%20d%C3%BCzenli%20olarak%20kodlamanisa%20e-dergisi%20internet%20sayfam%C4%B1zdan%20yay%C4%B1nlanacakt%C4%B1r.%22%7D%5D”]