Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir?

Bilgi işlemsel düşünme genel bir anlatımla, Bilgisayar Teknolojilerinden yararlanılarak herhangi bir problemin çözüme ulaştırılması veya belirli bir sistematiği BT yöntemleriyle açıklığa kavuşturmak anlamını taşımaktadır. ( Computational Thinking ) olarak adlandırılan Bilişimsel Düşünme Yöntemi, sadece profesyonel tasarımcı veya bilgisayar mühendislerinin değil, tüm bireylerin karşılaşması muhtemel sorunları çözme yeteneklerini geliştirmelerinde etkin rol oynamaktadır.

Bilgi işlemsel düşünme bireylerin matematiksel düşünerek mühendisçe üretebilme özelliğini bir araya getirmektedir. Bilgi işlemsel düşünce konusunda farklı bir görüş ise, bu düşünce biçiminin tüm bireylerin günlük hayatta karşılaşabileceği problemleri çözmek konusunda da etkili olabileceği, bu düşüncenin bilgisayar bilimlerinden ayrı olarak da işlevsel özellik gösterebileceği yönündedir. Bununla birlikte bilgi işlemsel düşünce tarzı, programlar tasarlamak ve oluşabilecek sorunlara yönelik çözüm yollarının analitik bir şekilde ve farklı etkilerden soyutlanarak bulunması olduğu düşüncesi öne çıkmaktadır.

Her yeniçağın beraberinde getirdiği farklı problemler vardır ve bu problemleri çözmek adına farklı çözüm teknikleri üretilmektedir. Dijital yerliler olan çocuklarımızı dijital becerilerle donatarak yetiştiriyor, onları geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz. Bu nedenle, dijital yerliler olarak adlandırdığımız çağımızın çocuklarını geleceğe hazırlarken rehberlik görevi edinen öğretmenlerin yeni öğrenme teknikleri geliştirmesi gerekir. Bilişimsel Düşünme Yöntemi ise problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi ve insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünü olarak düşünülebilir.

Bilgi İşlemsel Düşünme insan zihninin iyi yaptığı şeyleri insan zihniyle, bilgisayarların iyi yaptığı şeyleri de bilgisayarla yapmaktır.

Bilgi İşlemsel Düşünme bir problem çözme sürecidir. Bazı karakteristik özellikleri:

 • En verimli ve etkili çözüme ulaşmak için muhtemel çözümlerin tanımı, analizi ve uygulanması, gerekli kaynak ve adımların belirlenmesi.
  • Problem çözme becerilerinin genelleştirilmesi ve farklı konulara transfer edilmesi.
  • Problemleri bilgisayarlar ya da başka araçlar kullanacak şekilde formüle etme.
  • Bilginin mantıklı bir şekilde organizasyonu ve analizi.
  • Bilginin modeller ve simülasyonlar ile temsil edilmesi.
 • Algoritmik düşünce ile problem çözümlerinin otomasyonu.

Bilgi İşlemsel Düşünmenin Geçmişi

Bilgi işlemsel düşünme ilk olarak 1996 yılında Papert tarafından ( Computational Thinking) olarak söylem şekline dönüşmüştür. Yaklaşık son 10 yılda sıklıkla dillendirilen bilgi işlemsel düşünme kavramı, yaklaşık olarak 50 yıllık bir süreçten beri farklı şekillerde dile getirilmektedir. Bütün alanlar dahil edilmek üzere tüm üniversite öğrencilerinin bu konuda eğitilmesi, 1962 yıllarında Avrupa ve Amerikan’ın akademik çevrelerde konuşulmaya başlanmıştır. Bilgi işlemsel düşüncenin tarihinde en etkili olan kişiler arasında gösterilen Seymour Pappert, 1980 yılında geliştirdiği bir logo programlama diliyle bu düşüncenin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.

Bilgi işlemsel düşünme yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla son yıllarda önemli çalışmalar yapılmakta ve birçok ülke endüstri 4.0 çağına hazırlıklı girmeyi planlamaktadır. Ülkemizde de, bu düşüncenin yaygınlaşmasına yönelik olarak pilot çalışmalar yapılmaktadır. Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki müfredatlara koyulan kodlama dersleri, ilerleyen dönemlerde bilgi işlemsel düşünme yeteneğine sahip nesillerin yetişmesine olanak sağlayacaktır.

Eğitimde Bilgi İşlemsel Düşünme

Bilgi işlemsel düşünmenin disiplinler arası doğası, öğrencilerin küresel rekabet içinde başarılı olmalarını sağlar. Eğer öğrenciler bu rekabet içindeki işlere girmek, bu işlerde başarılı olmak istiyorlarsa Bilgi işlemsel düşünmenin sağladığı problem çözme ve eleştirel düşünce becerilerine ihtiyaçları olacaktır.
Bilgi işlemsel düşünme öğrencilerin akademik başarılarını yükseltecektir. Özellikle geleneksel yöntemler içinde başarılı olamayan çocuklar için Bilgi işlemsel düşünme uygulamalarının bu öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri çok daha açık bir şekilde görülecektir. Öğrenciler akademik bilgi ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurarak öğrendikleri bilgiyi kendileri için daha anlamlı bir bütün haline getireceklerdir.
Bilgi işlemsel düşünmenin eğitim sisteminde öğrenme stratejisi olarak yer alması hayati önem taşır. Eğitimcilerin ve öğrencilerin konu ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, Bilgi işlemsel düşünme uygulamalarının belirlenmesi ve genişletilmesi önem taşır.

 • Bilgi işlemsel düşünme öğrencilerin, özellikle de geleneksel yöntemlerde başarılı olamayanların, başarı seviyelerini yükseltir.
 • Bilgi işlemsel düşünme öğrenmek için büyük miktarlarda paralara ihtiyaç yoktur.
 • Bilgi işlemsel düşünme öğrencilerin eleştirel düşünce becerilerini geliştirir.
 • Bilgi işlemsel düşünme akademik hayat ile gerçek hayatı bir araya getirir.
 • Bilgi işlemsel düşünme öğrencileri geçmiş için değil gelecek için hazırlar.
 • Bilgi işlemsel düşünme öğrencileri üniversite ve kariyerlerine hazırlar.
 • Bilgi işlemsel düşünme çok disiplinlidir ve bir değişik konuları kapsar.
 • Bilgi işlemsel düşünme öğrencileri küresel rekabete hazırlar.

Bu özelliklerin kazanılmasında sistemli ve düzenli alınan eğitimlerin büyük bir payı bulunmaktadır.

Bilgi işlemsel düşünme biçiminin öğrencilere kazandırdığı ilk becerilerden biri kodlama olsa bile, disiplinler arası bağlantı kurabilmek ve geçmiş bilgileri değerlendirerek algoritmalar oluşturabilmeleri bilgi işlemsel düşüncenin en temel amaçları arasında yer almaktadır. Bilgisayar biliminin meydana getirdiği kavramlardan yararlanarak kodlama, programlama ve algoritmayı öğrenen bireyler, bilgi işlemsel düşünmenin temelini kavramış olarak çalışmalarına yön verebilmektedir.

Bilgi İşlemsel Düşünmede Kodlamanın Önemi

Bilgi işlemsel düşünme eğitimleri, okul öncesi ve ilköğretim dönemlerinde başlatılmaktadır.  Kimi zaman bir masa başı kart oyunu, kimi zaman ise farklı malzemelerle aktif olarak katılımın sağlandığı basit kodlama çalışmaları olarak verilmektedir. Verilen bu eğitimler farklı aşamaların sonrasında, teknolojiye dayalı endüstri üretiminde insan kaynağı yaratma amacını gerçekleştirmektedir. Bu sebeple, temel kodlama eğitimleri ülkelerin teknolojik gelişmeleri açısından son derece değerlidir. Bilgi işlemsel düşünme yeteneğinin temellerinin atıldığı kodlama eğitimleri, bireylere sorunlara farklı açılardan bakabilme ve sistematik çalışma özellikleri kazandırması açısından önemlidir.

Bilgi işlemsel düşünme, çağımızın teknolojik gelişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan küresel rekabette başarılı olunabilmesi açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Günümüzün geleneksel eğitim sisteminden farklı olarak verilen bilgi işlemsel düşünme eğitimleri, akademik dünya görüşleri ile gerçek dünyadaki bağlantıyı gerçekçi bir şekilde kurarak bilgiyi anlamlı hale getirmektedir. Bilgi işlemsel düşüncenin bireylere sağladığı en önemli katkı, insanların bilgisayarlarla birlikte çalışabilmesine olanak sağlamasıdır. Bu sebeplerden dolayıdır ki eğitim süreçlerinde kodlama ile başlayan bilgi işlemsel düşünme, bilgisayarlarda üretilen katma değeri en yüksek yazılımlara sahip olmak isteyen toplumların geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.